Welkom bij de stedelijke buitenschoolse kinderopvang


De stad Antwerpen organiseert zowel tijdens het schooljaar buitenschoolse opvang als tijdens vakanties.

Schooljaar


Tijdens het schooljaar wordt de opvang georganiseerd in IBO's (initiatief voor buitenschoolse opvang) voor- en naschools en op woensdagnamiddag. In de IBO's worden kinderen opgevangen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar van scholen die een samenwerkingsverband hebben met het IBO. Om gebruik te maken van de opvang is het noodzakelijk om uw kind vooraf in te schrijven. Voor meer informatie hierover klikt u bovenaan in de rode balk op IBO-aanbod.

Vakanties


Tijdens de vakantie worden er speelterreinen georganiseerd, verspreid over de verschillende districten van de stad Antwerpen. De locatie van de speelterreinen wisselt per vakantie. Tijdens de krokus-, herfst- en kerstvakantie is er opvang voorzien voor kinderen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het zesde leerjaar. Tijdens de paas- en zomervakantie is er enkel opvang voorzien voor kinderen van het eerste kleuterklasje tot en met het derde kleuterklasje. Voor meer informatie over de eerstvolgende vakantie klikt u bovenaan in de rode balk op vakantieaanbod.
Voor leerlingen van het lager onderwijs wordt er tijdens paas- en zomervakantie onder andere opvang georganiseerd door vzw koraal (www.koraal.be) en vzw kindervreugd (www.kindervreugd.be).

Inschrijven


Indien u uw kind(eren) wil inschrijven voor het IBO-aanbod of vakantie-aanbod klikt u op aanmelden/registreren bovenaan in de rode balk.

 

Toekomst buitenschoolse kinderopvang

De werking van verschillende stedelijke diensten wordt regelmatig geëvalueerd. Zo werd begin 2015 de stedelijke buitenschoolse kinderopvang doorgelicht.

De resultaten van deze doorlichting brachten aan het licht dat:

- de stedelijke middelen zeer ongelijk worden ingezet. Zo is de stedelijke bijdrage aan scholen in functie van voor- en naschoolse opvang veel kleiner dan de bijdrage aan de stedelijke IBO’s.
- de kost van de stedelijke buitenschoolse opvang zeer hoog is voor een zeer beperkt aantal kinderen.
- er geen gebrek is aan capaciteit in de buitenschoolse kinderopvang in Antwerpen.
- de stad geen regie voert over het totale aanbod buitenschoolse opvang.

Om deze redenen is er een ingrijpende beslissing genomen over de werking van de stedelijke IBO’s.

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 13 maart 2015 om de werking van de stedelijke buitenschoolse kinderopvang op termijn niet meer zelf in te richten, maar afspraken te maken met andere aanbieders.

Concreet zal er met ingang van 1 september 2016 niet langer buitenschoolse opvang georganiseerd worden door de stad zelf. Tot dan garandeert de stad wel de continuïteit van opvangvoorzieningen.

Momenteel werkt de stad, samen met scholen en andere partners, aan de ontwikkeling van een bijkomend aanbod dat kwalitatief en betaalbaar is en, naast voldoende plaatsen, ook aandacht heeft voor doelgroepen. De bedoeling is om een vlotte overstap mogelijk te maken naar het schooljaar 2016-2017.

In het najaar van 2015 zal u informatie ontvangen over welk aanbod in de toekomst wordt ontwikkeld, zodat de overstap voor u en uw kind(eren) vlot kan verlopen.

Hebt u nog vragen over dit bericht?

Aarzel dan niet om de buitenschoolse kinderopvang van de Stad te contacteren op volgend telefoonnummer: 03 338 33 34 (vanaf 20/11/2015 elke werkdag tussen 8u30 en 12u30) of buitenschoolsekinderopvang@stad.antwerpen.be